ПРО ТЕХНОЛОГІЧНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ


У нашій країні застосовують Єдину систему конструктор¬ської документації (ЄСКД), Єдину систему технологічної документації (6СТД), Єдину систему технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ). ЄСКД — це комплекс державних стандартів, що встанов¬люють правила і положення про розробку, оформлення, ком¬плектацію та застосування конструкторської документації. До конструкторської документації належать креслення, специ¬фікації, схеми, відомості та ін. Призначення, типи, правила виконання і читання різних креслень відомі вам з курсу креслення. Виконуючи виробничі завдання, часто користуються ескізами, робочими і складаль¬ними кресленнями. Згадайте, наприклад, що ескізами (начер¬ками) користуються під час конструювання і проектування устаткування, його ремонту, а нерідко безпосередньо за ескізом виготовляють деталь. А тому ескіз виконують відповідно до всіх вимог стандартів, хоч і роблять його від руки й з окомірним додержуванням масштабу. Робоче креслення (виконуючи його, використовують усі відомі вам зображення: вигляди, перерізи, розрізи) має давати повне уявлення про форму і розміри деталі, якість обробки її поверхонь, матеріал, з якого треба виготовити деталь. Виріб, що складається з деталей і складальних одиниць, виготовляють (складають) за складальними кресленнями. На складальному кресленні зображують повністю виріб і вміщують вичерпні дані, потрібні для його складання і контролю. Безпосередньо в електротехніці широко застосовують особ¬ливі креслення, що називаються електричними схемами. Про це йтиметься в § 9. При конструюванні, виготовленні та експлуатації промис¬лових виробів, проектуванні, спорудженні й експлуатації будинків і споруд використовують різну технічну й технологіч¬ну документацію. Вона може бути графічною і текстовою, наприклад креслення, специфікації, відомості, схеми. Основне призначення стандартів ЄСТД — установити в орга-нізаціях і на підприємствах єдині правила оформлення техно-логічних документів і користування ними. До технологічної документації належать: маршрутна карта (МК) — опис технологічного процесу ви¬готовлення або ремонту виробу; у ній зазначають усі виконува¬ні операції в певній послідовності, устаткування, матеріали, що застосовують при цьому;
6wt 5 5 5